Zaloguj przez Facebook
LICZBA ZAREJESTROWANYCH: 4 381
LICZBA KSIĄŻEK W BAZIE: 8 747

REGULAMIN


Regulamin portalu czytamy.to
 

 § 1. Postanowienia ogólne

 

Korzystając z Serwisu, zgadzasz się na postanowienia niniejszego regulaminu.
 

 • Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania z serwisu internetowego czytamy.to (dalej "Serwis").
 • Serwis, a w tym jego nazwa, koncepcja, projekt graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 • Każdy Użytkownik przed rejestracją zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

 

§ 2. Definicje


Użytkownik - osoba, która korzysta z Serwisu, a w tym przegląda, czyta, lub wprowadza jakiekolwiek Wpisy w ramach Serwisu czytamy.to
Administrator – czytamy.to
Czytamy.to ( „Serwis”) - serwis internetowy stanowiący platformę internetową, na którą składa się szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym umożliwiający stworzenie swojego profilu - wizytówki, tworzenie wszelkiego rodzaju Wpisów, oraz budowania i przynależności do społeczności tematyki książek.
Login - rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego podana przy rejestracji Konta albo przy modyfikacji.
Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) jest to miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
Konto Użytkownika - miejsce w internecie zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie, gdzie prezentowane są Wpisy, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy mogą zapoznać się z profilem Użytkownika;
Wpisy - artykuły, blogi, zdjęcia, wideo, informacje, ciekawostki oraz komentarze w ramach czytamy.to dokonywane przez zarejestrowanego Użytkownika,
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu - czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji - wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania
Netykieta - zasady, które wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości lub są odzwierciedleniem niemożliwych do ujęcia w standardy ograniczeń technicznych wynikających z natury danej usługi Internetu
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu
Portfel – wirtualny portfel na którym Użytkownik ma możliwość zbierać środki do wykorzystania na Usługi Płatne w Serwisie.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu, w szczególności usługi polegające na dostarczaniu Newslettera, publikowaniu artykułów sponsorowanych, świadczenie usług reklamowych  lub innych zgodnych z tematyką Serwisu.
Usługi Płatne -  Usługi świadczone przez Serwis, za które pobierane są opłaty z Portfela Użytkownika, który korzysta z tych usług.
System aukcyjny – moduł Serwisu umożliwiający Użytkownikom kupowanie książek od innych Użytkowników Serwisu oraz sprzedawanie swoich książek innym Użytkownikom Serwisu.
 

§ 3. Zasady uczestnictwa w serwisie


1. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji w Serwisie Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o uczestnictwie w Serwisie.

2. Formularz rejestracyjny wypełnia Użytkownik zainteresowany dokonywaniem Wpisów. Użytkownik zainteresowany wyłącznie przeglądaniem, czytaniem Serwisu nie dokonuje rejestracji do Serwisu.
Administrator może wymagać rejestracji w przypadku chęci udziału Użytkownika w określonym wydarzeniu.

3. Poprzez wypełnienie i wysłanie formularza subskrypcji newsletterów Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o subskrypcji Newsletterów.

4. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem następującego oświadczenia:

 • zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 • dobrowolnie przystąpiłam/em do korzystania z usług od Administratora oraz jego partnerów,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie,
 • oświadczam, iż w przypadku umieszczania wizerunku innych osób, uzyskam uprzednio ich zgodę na umieszczenie w Serwisie
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
 

5. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
a) łącze o przepustowości co najmniej 512 kbit/s,
b) przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Google Chrome 8, Safari 5, Opera 9.x,
c) system operacyjny umożliwiający uruchomienie którejkolwiek z w/w przeglądarek
d) włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
e) w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne:

 • włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),
 • zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej,

 

6. Usługi odpłatne będą świadczone przez Administratora po złożeniu zamówienia i wniesieniu opłaty.

7. Administrator ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia (w tym na reklamę) bez podania przyczyny. Administrator nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

8. Rozwiązanie umowy następuje poprzez:
a) wyrejestrowanie się Użytkownika,
b) niezaakceptowaniem przez Użytkownika zmian Regulaminu
 

§ 4. Prawa i obowiązki stron


1. Użytkownik ma następujące prawa:
a) Modyfikować swoje dane za pośrednictwem panelu Użytkownika,
b) Publikować własne wpisy związane tematycznie z portalem
c) Komentować wszelkie Wpisy, z uwzględnieniem zasad netykiety i dobrych obyczajów
d) Publikować spis znajomych pod warunkiem, iż znajomy zaakceptował podłączenie do znajomych oraz postanowienia Regulaminu
e) Prowadzić korespondencję z innymi Użytkownikami, pod warunkiem, iż treści wysyłanych wiadomości nie zawierają oferty handlowej, oraz zgodne są z zasadami netykiety i dobrych obyczajów

2. Użytkownik ma następujące obowiązki:
a) Wprowadzać rzetelne i wiarygodne dane
b) Stosować zasady netykiety

3. Użytkownik nie może:
a) używać wulgaryzmów oraz zwrotów mogących naruszać godność osobistą innych osób,
b) umieszczać treści o charakterze bezprawnym
c) umieszczać wielokrotnie tych samych profili i Wpisów
d) umieszczać materiałów erotycznych, w jakiejkolwiek formie.

4. Odpowiedzialność:
a) Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za umieszczanego przez niego dane i Wpisy.
b) Wprowadzając jakiekolwiek wpisy do Serwisu, Użytkownik tym samym oświadcza, że posiada pełnię praw do wszelkich materiałów przez niego publikowanych lub też posiada stosowne zgody wymagane prawem polskim lub międzynarodowym na publikację lub rozpowszechnianie tych treści w środkach masowego przekazu.
c) Administrator nie ma obowiązku weryfikowania legalności i pochodzenia treści zamieszczanych przez Użytkowników. Użytkownik dokonujący wpisu do Serwisu tym samym oświadcza, że treści przez niego publikowane nie naruszają praw osób trzecich w tym praw autorskich.
d) Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie zapewnia prawidłowości, aktualności lub kompletności jakichkolwiek Wpisów dokonywanych przez Użytkownika.

5. Administrator ma następujące prawa:
a) usuwać wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką portalu
b) modyfikować wpisy w zakresie adjustacji i korekty tekstów
c) dobierać treści merytoryczne wyświetlane w Serwisie czytamy.to
d) informować o zmianach na czytamy.to poprzez wysłanie stosownej wiadomości do skrzynki e-mail użytkownika

6. W zależności od konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania Użytkownika niektóre funkcje Serwisu mogą być niedostępne. Administrator podejmie starania, aby Serwis funkcjonował nieprzerwanie oraz bez błędów. Jednakże korzystanie z tej Strony może zostać przerwane z przyczyn niezależnych od Administratora o dowolnej porze, w tym w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu, lub dla poszerzenia jej zawartości lub prezentacji.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) działania innych Użytkowników, w tym za wykorzystywanie danych niezgodnie z celami działania Serwisu,
b) przerwy lub zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, w tym na skutek siły wyższej, awarii sprzętu, wirusów komputerowych lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, również w przypadku utraty danych lub Wpisów
c) kopiowanie Wpisów i umieszczanie na innych portalach lub wykorzystywanie w inny sposób,
d) treść reklam oraz jakość reklamowanych towarów lub usług.
e) błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
 

§ 4. Własność intelektualna


1. Użytkownik może zamieszczać treści we Wpisach jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji tych treści. W przypadku zamieszczenia Wpisów nie spełniających tych warunków wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw o których mowa powyżej. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania praw do opublikowanych Wpisów, wizerunku, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 
2. W momencie wprowadzenia treści we Wpisach, Użytkownik udziela nieodwołalnej zgody Administratorowi na korzystanie z wprowadzonych przez siebie treści na następujących polach eksploatacji:
a) publikowania Wpisów na stronach czytamy.to
b) utrwalania i zwielokrotniania Wpisów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, oraz cyfrową.
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

3. Administrator ma prawo do:

a) zmniejszania/ kompresowania Wpisów Użytkownika, bez informowania, uzyskiwania zgody Użytkownika
b) redagowania, skracania Wpisów Użytkownika bez informowania, uzyskiwania zgody Użytkownika
c) usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego wprowadzanych przez Użytkownika
d) dowolnej modyfikacji wyglądu i funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyn w dowolnym momencie jego funkcjonowania. Informacje o zmianach będą prezentowane na stronach Serwisu z wyprzedzeniem.
e) zaprzestania udostępniania Serwisu, bez podania przyczyny, po ogłoszeniu tego faktu na stronie głównej Serwisu i/lub powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników Serwisu.

 
4. Administrator ma prawo dystrybuować i wykorzystywać nieodpłatnie Wpisy umieszczone przez Użytkownika na czytamy.to w dowolny sposób, w całości lub w części. W przypadku wykorzystania lub dystrybuowanie Wpisów przez Administratora, zobowiązuje się on do podania autora Wpisu i jego źródła.
 

§ 6. Ochrona danych osobowych


1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
2. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronie internetowej czytamy.to danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).

3. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

4. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

5. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.
 
6. Użytkownicy mogą być przekierowani do innych stron internetowych należących do osób trzecich. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, rzetelność oraz bezpieczeństwo witryn linkowanych, a także za sposób przechowywania lub przetwarzania danych osobowych na serwerach osób trzecich.
 

§ 7. Zmiana Regulaminu


1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach w Serwisie do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do zapoznania się ze zmianami. Zalogowanie do Serwisu po takiej informacji stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania Wpisów w Serwisie i niezwłocznego powiadomienia Administratora o takiej decyzji. Serwis uniemożliwi dokonywanie Wpisów bez akceptacji zmian w Regulaminie.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, skutkuje wyrejestrowaniem Użytkownika. W przypadku posiadania przez Użytkownika
środków umożliwiających dokonywanie platności za usługi w serwisie i niezaakceptowania zmian Regulaminu zostaną one zwrócone przez Administratora na pisemną prośbę Użytkownika.
 

§ 8. Reklamacje


1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być składane do Administratora przez zarejestrowanego Użytkownika, na podane konto do kontaktów.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 3 tygodni od daty ich zgłoszenia. Odpowiedzi będą wysyłane zwrotnie na konto zgłaszającego.

3. Administrator może pozostawić reklamację  bez rozpatrzenia w przypadku gdy wynika ona z nieznajomości Regulaminu.
 
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w tym przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 

§ 9. Postanowienia końcowe


1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.10.2013


 

 

STATYSTYKI CZYTAMY.TO

MAMY JUŻ

4 381 UŻYTKOWNIKÓW
NASZA BAZA KSIĄŻEK
LICZY JUŻ
8 747 POZYCJI
NASI UŻYTKOWNICY
NAPISALI JUŻ
206 OPINII
AKTUALNIE
AKTYWNYCH JEST
0 AUKCJI

LISTA GRUP UŻYTKOWNIKÓW

13671009807891.jpg
13856852078671.jpg
13670976098077.jpg
13864622733200.jpg
13859428588192.jpg
13864616767738.jpg
13864619519023.jpg
1386462066225.jpg

Ostatnio dodane:

13864622733200.jpg
13864622111829.jpg
13864621305781.jpg
1386462066225.jpg
13864619519023.jpg
1386461226942.jpg
13864608327624.jpg
13859428588192.jpg